Vergi Hukuku – Vergi Usul Hukuku – TVS | Video Eğitim + Kitap

Eğitim Hakkında

Beklenen ders Vergi Hukuku, Vergi Usul Hukuku ve Türk Vergi Sistemi artık Hukuk Öğretir sitesinde.


Bu eğitim paketi 14.10.2021 tarihli 7338 sayılı Kanunla ve 15 Nisan 2024 tarihine kadar yapılan tüm değişiklikleri içermektedir.


Bu eğitim paketi, 67 video ve güncel 232 sayfalık video ders notu kitabından oluşmaktadır.

Videolar ortalama 30 dakikadan oluşmaktadır. Videolar ve ders notları sadece kanun maddelerinden oluşmamaktadır. Bu ders paketinde konu anlatılırken çıkmış sorulara atıflar yapılmış, soru çıkması beklenilen yerler belirtilmiş ve çok önemli gereken yerler özellikle vurgulanmıştır.

Bu eğitim paketi, online ya da örgün öğretim esnasında çekilen kayıtlardan oluşmamakta olup profesyonel bir ekip ve ekipman ile profesyonel bir ortamda doğrudan kazanım odaklı hazırlanılmıştır.


Bu eğitim paketinden anlatılan dersler aşağıdaki konu başlıkları sırasında ve sistematiğinde anlatılmıştır.

BİRİNCİ KISIM: VERGİ HUKUKU ve VERGİ USUL HUKUKU

Birinci bölüm: Vergi Hukukunun Genel Esasları

İkinci Bölüm: Verginin Tarafları ve Vergilendirme Süreci

Üçüncü Bölüm: Mükellefin Ödevleri ve Vergi Denetimi

Dördüncü Bölüm: Vergi Borcunun Ortadan Kalkması veya Azalması

Beşinci Bölüm: Vergi Hukukunda Süreler ve Değerleme

Altıncı Bölüm: Vergi Kabahatleri/Suçları ve Cezaları

Yedinci Bölüm: Vergi Alacağının Güvence Altına Alınması ve Tahsili

Sekizinci Bölüm: Vergi Yargısı

İKİNCİ KISIM: TÜRK VERGİ SİSTEMİ

Birinci Bölüm: Genel Bilgiler

İkinci Bölüm: Gelir Üzerinden Alınan Vergiler

Üçüncü Bölüm: Harcamalar Üzerinden Alınan Vergiler

Dördüncü Bölüm: Servet Üzerinden Alınan Vergiler


İçerik olarak;

 • İdari Hakimlik
 • KPSS A Grubu
 • Sayıştay Denetçiliği
 • Vergi Müfettiş Yardımcılığı
 • Gelir Uzman Yardımcılığı
 • SMMM
 • Diğer Kurum Sınavları
 • Hukuk Fakültesi Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi dersleri

için birebir faydalanabileceğiniz bir içerik olarak sizi beklemektedir.


Bugüne kadar çıkmış tüm sorular incelenerek bu videolar ve ders notları hazırlanmıştır.


Lütfen Okuyunuz !

Video eğitimler ve ders notları kargo olarak belirtilen adrese gönderilmez, site üzerinde oluşturulan üyeliğin erişimine 1 yıllık süre ile açılır. Eğitim ve ders notlarına nasıl erişim sağlayacağınızı öğrenmek için Tıklayınız.

daha fazla göster

Eğitim İçeriği

2024 YENİ – Vergi Hukuku Video Eğitimleri

 • Giriş – Vergi Hukukuna nasıl çalışılmalı? Kanun değişikliği halinde eğitim paketleri ve kitaplar nasıl güncelleniyor?
  25:08
 • 1) Verginin Tanımı, Özellikleri, Amaçları, Tarihsel Gelişimi ve Vergi Hukukunun Kapsamı
  20:13
 • 2) Vergi Hukukunun Bölümleri, Vergi Hukukunun İlkeleri
  19:26
 • 3) Vergi Hukukunun Kaynakları
  29:26
 • 4) Vergi Kanunlarının Uygulanması (Yer – Zaman – Anlam Bakımından)
  17:57
 • 5) Vergi Hukukunda Delil ve İspat ile Vergi Hukukuna Yönelik Bazı Kavramlar
  15:51
 • 6) Verginin Tarafları (Vergi Alacaklısı – Mükellefi – Vergi Sorumlusu)
  22:03
 • 7) Vergi Sorumluluğunun Türleri – 1
  33:38
 • 8) Vergi Sorumluluğunun Türleri – 2
  18:17
 • 9) Vergini Konusu, Vergiyi Doğuran Olay ve Verginin Tarhı
  23:54
 • 10) Tarh Çeşitleri – 1 (Beyana Dayalı Tarh)
  15:06
 • 11) Tarh Çeşitleri – 2 (İkmalen – Resen – İdarece Tarh)
  27:11
 • 12) Tarh Çeşitleri – 3 (Düzeltme Yoluyla – Götürü Usulü – Karine Yoluyla Tarh) ve Takdir Komisyonu
  12:39
 • 13) Verginin Tebliği – 1
  24:17
 • 14) Verginin Tebliği – 2
  27:56
 • 15) Verginin Tahakkuku ve Tahakkuk Türleri
  21:42
 • 16) Mükellefin Ödevleri – 1 (Bildirimde Bulunma Ödevi)
  27:53
 • 17) Mükellefin Ödevleri – 2 (Defter Tutma ve Tasdik Ettirme Ödevi)
  27:02
 • 18) Mükellefin Ödevleri – 3 (Belge Düzenleme, Verme ve Alma Ödevi)
  30:14
 • 19) Mükellefin Ödevleri – 4 (Diğer Ödevler)
  09:36
 • 20) Vergi Denetimi – 1 (Yoklama)
  13:25
 • 21) Vergi Denetimi – 2 (Vergi İncelemesi)
  25:42
 • 22) Vergi Denetimi – 3 (Arama ve Bilgi Toplama)
  20:29
 • 23) Vergi Borcunun Ortadan Kalkması veya Azalması – 1 (Ödeme)
  32:46
 • 24) Vergi Borcunun Ortadan Kalkması veya Azalması – 2 (Tarh / Tahakkuk Zamanaşımı)
  21:20
 • 25) Vergi Borcunun Ortadan Kalkması veya Azalması – 3 (Tahsil Zamanaşımı ve Cezalarda Zamanaşımı)
  21:26
 • 26) Vergi Borcunun Ortadan Kalkması veya Azalması – 4 (Hataların Düzeltilmesi)
  35:34
 • 27) Vergi Borcunun Ortadan Kalkması veya Azalması – 5 (Tarhiyat Öncesi Uzlaşma)
  13:52
 • 28) Vergi Borcunun Ortadan Kalkması veya Azalması – 6 (Tarhiyat Sonrası Uzlaşma)
  12:51
 • 29) Vergi Borcunun Ortadan Kalkması veya Azalması – 7 (Cezalarda İndirim)
  20:42
 • 30) Vergi Borcunun Ortadan Kalkması veya Azalması – 8 (Pişmanlık ve Islah – Mücbir Sebep – Yanılma ve Görüş Değişikliği – Terkin)
  26:35
 • 31) Vergi Borcunun Ortadan Kalkması veya Azalması – 9 (Tahakkuktan Vazgeçme – Ölüm – Af – İzaha Davet)
  21:08
 • 32) Vergi Borcunun Ortadan Kalkması veya Azalması – 10 (Kanun Yolundan Vazgeçme)
  34:34
 • 33) Vergi Borcunun Ortadan Kalkması veya Azalması – 11 (Karşılıklı Anlaşma Usulü)
  26:24
 • 34) Vergi Hukukunda Süreler ve Süreleri Uzatan Haller – 1 (Mücbir Sebep – Ölüm Hali – Zor Durumda Bulunma Hali)
  24:21
 • 35) Vergi Hukukunda Süreler ve Süreleri Uzatan Haller – 2 (Mali Tatil ve Adli Tatil)
  30:02
 • 36) Vergi Hukukunda Değerleme, Amortisman ve Alacak Kavramları
  35:36
 • 37) Vergi Kabahatleri ve Cezaları – 1 (Vergi Ziyaı Cezası – Birinci ve İkinci Derece Usulsüzlük Cezaları)
  27:48
 • 38) Vergi Kabahatleri ve Cezaları – 2 (Özel Usulsüzlük Cezası)
  20:21
 • 39) Birleştirme (İçtima) ve Tekerrür
  18:14
 • 40) Vergi Suçları ve Cezaları (Yargı Mercileri Tarafından Verilecek Cezalar ve Filleri)
  34:17
 • 41) Vergi Alacağının Güvence Altına Alınmasına Yönelik Tedbirler – 1 (Teminat İsteme – Kefil Gösterme – İhtiyati Haciz – İhtiyati Tahakkuk)
  27:00
 • 42) Vergi Alacağının Güvence Altına Alınmasına Yönelik Tedbirler – 2 (Rüçhan Hakkı, Tecil, Gecikme Faizi ve Gecikme Zammı)
  27:58
 • 43) Vergi Alacağının Cebren Tahsili
  31:15
 • 44) Vergi Yargısı – 1 (Vergi Mahkemesi – 1)
  25:37
 • 45) Vergi Yargısı – 2 (Vergi Mahkemesi – 2)
  27:04
 • 46) Vergi Yargısı – 3 (Yürütmenin Durdurulması – Bölge İdare Mahkemesi – Danıştay)
  25:40
 • 47) Vergi Yargısı – 4 (Anayasa Mahkemesi – Kanun Yolları – Vergi Yargılamasında Delil ve İspat)
  23:22
 • 48) Türk Vergi Sistemi Kapsamındaki Vergiler Hakkında Genel Bilgiler ve Vergilerin Sınıflandırılması
  17:42
 • 49) Gelir Vergisinde Mükellefiyet – Gelirin Özellikleri – Gelir Vergisinin Konusu
  17:52
 • 50) Ticari Kazanç – 1
  36:37
 • 51) Ticari Kazanç – 2
  35:21
 • 52) Zirai Kazanç ve Ücret Kazancı
  31:24
 • 53) Serbest Meslek Kazancı
  32:30
 • 54) Gayrimenkul Sermaye İradı
  27:57
 • 55) Menkul Sermaye İradı ve Diğer Kazanç ve İratlar
  15:25
 • 56) Gelir Vergisinin Tarhı ve Ödenmesi (Beyanname Türleri ve Oranlar)
  22:03
 • 57) Gelir Vergisinde Geçici Vergi ve Vergiye Uyumlu Mükellef
  16:35
 • 58) Kurumlar Vergisi – 1
  27:49
 • 59) Kurumlar Vergisi – 2
  36:31
 • 60) Katma Değer Vergisi – 1
  32:09
 • 61) Katma Değer Vergisi – 2
  37:20
 • 62) Özel Tüketim Vergisi – Dijital Hizmet Vergisi
  30:55
 • 63) Konaklama Vergisi – Damga Vergisi – BSMV – Değerli Kağıtlar Vergisi – Şans Oyunları Vergisi – Özel İletişim Vergisi – Harçlar – Belediye Geliri Niteliğinde Olan Vergiler
  31:43
 • 64) Veraset ve İntikal Vergisi
  24:06
 • 65) Motorlu Taşıtlar Vergisi
  26:59
 • 66) Emlak Vergisi ve Değerli Konut Vergisi
  31:54

Tüm önemli yerinde etkinlikler için push bildirimleri almak ister misiniz?

× Size nasıl yardımcı olabiliriz?